Jou­lun sa­no­ma on kau­nis. Kai­kil­le ih­mi­sil­le rau­ha ei kui­ten­kaan ole pää­mää­rä, ei­kä hy­vää tah­toa löy­dy, jou­lu­na tai muul­loin. Eu­roop­pa oli pit­kään rau­han tyys­si­ja, mut­ta rau­han ja so­dan kä­sit­teet ovat muut­tu­neet EU:n al­ku­a­jois­ta.

Pu­hu­taan myös vä­li­muo­dois­ta, joi­ta kut­su­taan ky­ber-, hyb­ri­di- tai in­for­maa­ti­o­so­dan­käyn­neik­si. Näi­tä ovat ter­ro­ris­mi, säh­köi­sen yh­teis­kun­nan tur­val­li­suu­su­hat, so­dan­käyn­nin eri­lai­set epä­suo­rat tai suo­rat muo­dot ase­voi­man käy­tös­tä ta­lou­del­li­seen tai ri­kol­li­seen toi­min­taan, hyök­käyk­set tie­to­verk­koi­hin, pro­pa­gan­dan tai val­heel­li­sen tie­don le­vit­tä­mi­nen.

Eurooppalaisten tur­val­li­suu­den tun­ne on hei­ken­ty­nyt. Hal­lit­se­ma­ton maa­han­muut­to, ge­o­po­li­tii­kan voi­mis­tu­mi­nen, bre­xit, glo­baa­lit jän­nit­teet Kii­nan, Ve­nä­jän ja Yh­dys­val­to­jen vä­lil­lä sekä Trum­pin lin­jauk­set li­sää­vät EU:n haas­tei­ta, mut­ta tar­jo­a­vat sil­le myös mah­dol­li­suu­den vah­vis­tua ja ase­moi­da paik­kan­sa uu­del­leen muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa.

Hei­ken­ty­nyt tur­val­li­suus kas­vat­taa kri­tiik­kiä uni­o­nis­sa, mut­ta mi­kään val­tio ei yk­si­nään ky­ke­ne rat­kai­se­maan tä­män päi­vän tur­val­li­suu­suh­kia. Puhe EU-eros­ta on silk­kaa po­pu­lis­mia. Sen si­jaan on te­hos­tet­ta­va eu­roop­pa­lais­ta ul­ko-, tur­val­li­suus-, ja puo­lus­tus­po­li­tiik­kaa.

EU ak­ti­voi Pa­rii­sin ter­ro­ri-is­kun jäl­keen tur­va­ta­kuu­lau­sek­keen eli kes­ki­näi­sen avu­nan­non lau­sek­keen, jos­sa vel­voi­te­taan mui­ta EU:n jä­sen­val­ti­oi­ta avus­ta­maan jä­sen­maa­ta, joka on jou­tu­nut hyök­käyk­sen koh­teek­si.

Tämä on ai­heut­ta­nut meil­lä kri­tiik­kiä, mut­ta Suo­mi­kin voi jou­tua ti­lan­tee­seen, jos­sa se tar­vit­see mui­den apua. Maan­tie­teel­li­nen si­jain­tim­me ei tule muut­tu­maan, ei­kä Suo­mi ole lin­tu­ko­to. Em­me voi poi­mia ru­si­noi­ta pul­las­ta.

Nato-jäsenyys ei ole Suo­men rat­kai­su. Na­tol­la on roo­lin­sa Eu­roo­pas­sa, mut­ta en­nen kaik­kea Eu­roo­pan on vah­vis­tet­ta­va omaa tur­val­li­suus- ja puo­lus­tu­syh­teis­työ­tään. Nämä kak­si ulot­tu­vuut­ta ovat toi­si­aan täy­den­tä­viä.

Tä­hän täh­tää Suo­men­kin al­le­kir­joit­ta­ma Eu­roo­pan in­ter­ven­ti­oa­loi­te. Ul­koi­nen ja si­säi­nen tur­val­li­suus liit­ty­vät yh­teen. Eu­roo­pan vah­va tur­val­li­suu­syh­teis­työ tu­kee Suo­men si­säis­tä tur­val­li­suut­ta.

Rau­hal­lis­ta jou­lua, ys­tä­vät.