Presidentillä on väliä, kun maailma varustautuu sotaan

Suomenmaa 25.4.2017 Puheenvuoro

Eri puolilla maailmaa kuohuu, ja valtiot lisäävät kilpaa ase- ja sota­va­rus­te­lu­jaan. Uhkailut lisäävät uhkailuja ja konkreettisia laajan sodan elementtejä on jo nähty.

KESKUSTAN PUOLU­E­VAL­TUUSTON kokous päättyi presi­dent­tieh­dokas Matti Vanhasen seminaariin aiheesta ”Ulko­po­li­tiikkaa yhdessä”.
Omasta, ja varmasti monen muunkin mielestä, akuutein ja arvaamattomin huoli maail­man­po­li­tii­kassa on tällä hetkellä Pohjois-Korea.
Saimme kuulla Vanhasen monipuolisen ja tiiviin analyysin myös Pohjois-Koreasta, sekä siihen liittyvän koko­nais­ti­lan­teen herkkyydestä.

KANSAIN­VÄ­LI­SESTÄ politiikasta on tullut entistä moni­mut­kai­sempaa. Samalla sen syvällisellä ymmär­tä­mi­sellä ja osaamisella on nyt enemmän merkitystä kuin pitkään aikaan.
Länsimaisella logiikallamme emme välttämättä pysty ennalta arvioimaan Pohjois-Korean käytöstä. Presidentti Donald Trump on osoittanut painavansa tuhoavaa nappia nopeasti, jos USA:n arvovaltaa nakerretaan.

KYSE EI enää ole pienistä tulipaloista siellä täällä. On kysymys maail­man­laa­jui­sesta epäluulosta, vastak­kai­suuk­sista ja vihan kasvusta.
Sosiaalisen median kautta totuus ja valhe sekä niiden erilaiset tulkinnat kulkeutuvat sekunneissa eteenpäin.
Politiikan keskiössä, demok­raat­ti­sesti valittujen edustajien lisäksi, toimii yhä enemmän erilaisia joukkoja vastakkaisine intresseineen. Tällaisessa tilanteessa valtion johtajilla on suuri merkitys: lietsovatko he eripuraa, vai osaavatko he löytää ihmisjoukkoja eheyttäviä ratkaisuja.

LOPPUJEN LOPUKSI ulko­po­li­tiikka on se laji, joka presidentin todellakin tulee osata.
Kansan rivien hajottaminen eripu­rai­suu­della ja vastak­kai­na­set­te­lulla heikentää valtion ja sen johtajan uskottavuutta sekä luotet­ta­vuutta myös kansain­vä­li­sesti.
Nyt jos koskaan tarvitsemme yhteis­työ­ky­kyisiä, taitavia johtajia, jotka ymmärtävät kansain­vä­listä politiikkaa pinta­raa­pai­suja syvemmältä.
Keskusta on perinteisesti ollut vahva ulko­po­li­tiikan osaaja. Suomen rooli on ollut diplomatian, maltil­li­suuden, realismin ja rauhan­ra­ken­ta­misen eturiveissä. Matti Vanhanen jatkaa taidolla näitä perinteitä.